DONERA

Månadsuppdatering från Kenya - augusti

(Corona)vinden har vänt! Äntligen är vaccinationen igång även i Kenya, vilket också har utgjort augustis tema i kvinnogrupperna. Samtidigt som From One To Another-teamet på plats i Kenya har fått sina första doser vaccin, har många andra kvinnor blivit stärkta i sin övertygelse att välja vaccin när möjligheten erbjuds. Utöver detta har Bendettah från Kenya-teamet besökt flera av flickorna i deras skolor. Givetvis har även månadens kvinna och månadens FOTA-stipendiat utnämnts. I början av månaden ställde vi ett par frågor till Ann Akoth, som är en del av teamet på plats i Kenya. Här får ni ta del av svaren som Ann gett oss.

Vad har varit fokus i kvinnogrupperna under augusti?
Diskussionerna i kvinnogrupperna har under augusti månad kretsat kring vaccinet mot covid-19. Ann berättar att det finns en utbredd skepsis gentemot vaccinet bland många på grund av rykten som påstår att det skulle vara farligt. I och med denna skeptiska inställning ville teamet på plats i Kenya fokusera särskilt på att sprida kunskap om vaccineringen så att så många kvinnor som möjligt ska ta vaccinet.


Ann säger att det fanns ett mål som enade kvinnorna. Målet att inte leva i fattigdom. Ett mål som tyvärr många av kvinnorna inte lyckats uppnå, åtminstone inte än. En stor del av diskussionerna kretsade därför kring vad som Ann påpekar att rapporteringen kring de som faller offer för pandemin i Kenya är mycket problematisk. Även om det i statistiken ser ut som att Lunga Lunga (där huvudcentret ligger) och närliggande byar inte är drabbade av pandemin, är det i själva verket många som dör av sjukdomen. Eftersom de flesta inte har råd att ta sig till sjukhus och testa sig, är mörkertalet stort.

Under diskussionerna kring vaccinet framkommer det flera anledningar till varför många av kvinnorna inte vill vaccinera sig.

  1. Rädsla för att få biverkningar
  2. Osäkerhet kring om vaccinet verkligen kommer att ge effekt
  3. Brist på tillit till regeringen och WHO
  4. Rykten och annan falsk information som cirkulerar i sociala medier, exempelvis att man kommer dö två år efter vaccineringen eller att det skulle vara fråga om befolkningskontroll.

Mottagandet i grupperna var blandat, men Ann berättar att flera kvinnor meddelade att de skulle ta vaccinet när möjligheten ges och att andra skulle tänka på saken. Glädjande är att samtliga i teamet på plats i Kenya har fått sin första dos av vaccinet!

Hur ser skolsituationen ut just nu för FOTA:s stipendiater?
I augusti besökte Ann tillsammans med Bendettah (ansvarig för projektet på plats i Kenya) flera av stipendiaternas skolor. Syftet var att kontrollera att flickorna är i skolan och att genom samtal uppmuntra dem till att fortsätta studera flitigt. Den 26 Augusti hade flickorna ett kortare lov från skolan men var tillbaka i skolbänken igen den 30 Augusti.

Finns det någon/några kvinnor som ni vill lyfta lite extra just denna månad?
Magdalena Lamayani utnämns av Kenya-teamet till månadens kvinna. Magdalena är 39 år gammal och Maasai kvinna, samt en självklar del av Maasai gruppen. Trots sina snart fyrtio år är Magdalena ivrig att lära sig att läsa och skriva. Hon missar inte ett möte och peppar ständigt sina gruppmedlemmar till att också lära sig mer. Magdalenas driv och uppmuntran kring utbildning är inte minst betydelsefull av den anledning att analfbetismen bland maasaier i Kenya är mycket utbredd. Av den anledningen är kvinnliga förebilder och förespråkare som Magdalena otroligt viktiga.

Till månadens FOTA-stipendiat utses Janet Tobiko Lemomo från Umoja gruppen. Janet studerar form 3 på Perani Secondary School. Vad som framförallt utmärker Janet är hennes engagemang för flickors utbildning och, likt månadens kvinna Magdelana, mer specifikt för Maasai flickor. Janet tror på att hårda studier kan bidra till en nödvändig samhällsförändring. Ann Akoth beskriver avslutningsvis Janet med orden: “She is hardworking and a team leader”.

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram