Globala Målen – vårt engagemang 2017-11-19T12:48:35+00:00

Vårt engagemang för de globala målen

From One To Anothers strategi tar avstamp i Förenta Nationernas 2030 Globala Mål. Sustainable Development Goals (SDGs), annars känd som de globala målen, är en universell uppmaning att utrota fattigdomen, skydda planeten och se till att alla människor lever i fred och välstånd. På From One to Another så har vi zoomat in på de Globala Målen 4 – God utbildning för alla och det Globala Målet 5 – Jämställdhet. För oss är Utbildning och jämställdhet grundläggande mänskliga rättigheter.

“Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 250 miljoner barn inte kunna läsa och skriva när de når fjärde årskursen. 774 miljoner människor i världen är inte läs- och skrivkunniga, varav två tredjedelar är kvinnor.” – UNDP

Tillsammans med otaliga rapporter, forskningsresultat och statistik så är det vår fasta övertygelser att satsningar på kvinnor och flickor gynnar hela familjer och samhällen. Investeringar i flickors utbildning är effekterna påtagliga när det gäller att främja inkluderade ekonomisk utbildning och minskad fattigdom. Utbildning av god kvalitet för alla är en av de absolut viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

På From One To Another så är vår mission att ge flickor lika rättigheter, villkor och möjligheter att själva forma sina liv. När kvinnor och flickor kan bidra på lika villkor som män och pojkar ökar välståndet i samhället och skapar ett mer jämställt samhälle. Att ge kvinnor samma möjligheter att delta på lika villkor på arbetsmarknaden bidrar till att katalysera minskad fattigdom samt ökad ekonomisk produktivitet och tillväxt. Jämställdhet är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling.

Globala Målen – Våra två fokusområden

4. God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

5. Jämställdhet

Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Vad är de globala målen?