Nikumbukes verksamheter 2017-04-24T18:42:31+00:00

Nikumbukes verksamheter

Läs- och skrivkunnighet

Varje vecka ger BM och hennes personal lektioner i läs- och skrivkunnighet i de olika Nikumbuke-byarnas skollokaler. Klasserna delas in i tre grupper – grundläggande läs- och skriv (grupp A), grundläggande engelska och fördjupning i swahili (grupp B), samt fördjupning i engelska (grupp C). Analfabetismen har minskat bland kvinnorna, särskilt i Perani, LL och Godo som varit med i projektet länge och hundratals kvinnor har förbättrat sina engelska. Men Nikumbuke får ständigt nya medlemmar med dåliga eller inga läs- och skrivkunskaper. I Maasai-byarna Umoja och Maasailand är t ex analfabetismen utbredd och många av kvinnorna har inte gått en dag i skolan.

Stipendieprogram för gymnasieflickor

Tack vare From One To Anothers high school-stipendier för flickor har Nikumbukes medlemmar sedan 2014 möjlighet att låta sina döttrar gå på gymnasiet. Programmet administreras lokalt av BM som bland annat samlar alla stipendiater och deras mödrar fyra gånger per år för uppföljning av studieresultat. Mer om FOTAs stipendium kan du läsa här.

Rafiki Club

Rafiki Club är ett brevvänsprogram som BM drivit i många år där en kenyansk kvinna skriver till en kvinna i USA eller Sverige och vice versa. Brevvännerna är ofta mentorer (volontärer) eller vänner till mentorer. Kvinnorna är medlemmar i Nikumbuke.
Sjukvård
Professor Araceli Alonso från University of Wisconsin, USA, är en Rafiki-brevvän som bestämde sig för att besöka Lunga Lunga 2009. Ara insåg mycket snabbt att det fanns ett stort behov av folkhälsoutbildning, billig sjukvård och subventionerade transporter för kvinnorna till och från kliniken. BM anställde en sjuksköterska och öppnade en klinik. Prof Alonso och hennes studenter på Folkhälsovetenskapliga institutionen har donerat flera motorcyklar och nära 100 vattentankar till kvinnogrupperna, utbildat personal och undervisat kvinnor i hälsofrämjande så att de i sin tur kan utbilda andra kvinnor. Kliniken finns såväl fysiskt i Lunga Lunga som i en mobil variant för de avlägsna byarna. Kliniken behandlar 5-20 patienter varje dag, beroende på säsong.

Folkhälsoutbildning

Klinikens sjuksköterska undervisar kvinnorna inom områden som näringslära, hygien, HIV/AIDS-prevention, familjeplanering, vattenrening, malariaprevention och hur man skyddar sig från sjukdomar som hud- och lungsjukdomar och könssjukdomar. Vid information om, och behandling av, STD (sexuellt överförbara sjukdomar) uppmuntras kvinnorna att ta med sig sina män, så att även de informeras och behandlas. Som en följd av folkhälsoarbetet har kvinnorna och deras familjer lärt sig hur man skyddar sig mot Malaria, hur man lagar näringsrik mat och hur man familjeplanerar. Det senaste nutritionsprojektet är Moringa-plantager. Moringa är ett asiatiskt snabbväxande träd vars blad och bark är oerhört näringsrikt. Kvinnogrupperna har lärt sig att både odla och kultivera Moringa-trädets olika delar för bland annat mat, mediciner och vattenrening.

Menskoppar

Tillsammans med den svenska Rotary-klubben Aspen-Lerum driver Nikumbuke ett menskoppsprojekt för kvinnor och flickor. Mens är en stor anledning till att flickor stannar hemma från skolan, de missar viktiga lektioner och halkar efter i undervisningen. Mens är också tabubelagt och stigmatiserande för kvinnor men mensskydd är både dyrt och svårt att få tag på. Med menskoppen Ruby Cup får kvinnor och flickor en helt ny frihet och frånvaron i skolan har minskat drastiskt. Menskoppen delas ut först efter en grundläggande utbildning i hantering och hygien.

Företagande

Innan Nikumbuke bildades sålde många kvinnor samma typ av grönsaker på torget och utan att ha någon kontroll på intäkter och utgifter. Man gjorde inte skillnad på privat- och affärsbudget och tog lån med ockerräntor. Efter flera år av lektioner i företagande och enkel bokföring har Nikumbukes medlemmar såväl diversifierat sina produkter och tjänster som förbättrat sin ekonomi. Kvinnorna tenterar sina kunskaper och de som blir godkända får tillgång till mikrolån.

Mikrolån

Den första mikrolånfonden öppnades 2001 och gavs till elva kvinnor (2000 kenyanska shilling var vilket motsvarar ca 200 SEK). Tre andra mikrolånfonder har tillkommit sedan dess och administreras av kvinnogrupperna själva. Alla fyra fonder har skapats från donationer från mentorer/volontärer. På återbetalningsträffarna, 1 gång per månad, pratar kvinnorna inte bara om hur affärerna går utan delar också andra erfarenheter med varandra. Många av Nikumbukes medlemmar driver enkla jordbruk, medan andra säljer skolmaterial, syr kläder, säljer tobak, säljer vatten, tillverkar och säljer korgar och/eller smycken till turister, driver kiosker eller cateringverksamhet. Mikrolånet kan vara skillnaden som behövs för att investera i en symaskin eller utsäde för Moringa.

Skräddarutbildning

Flickor som av olika skäl hoppar av grundskolan eller går ut med dåliga betyg kan lätt falla offert för alltför tidiga graviditeter och/eller jobb under slavliknande villkor. För att förhindra detta anställde BM en sömnadslärare och startade upp en subventionerad tvåårig skräddarutbildning i Lunga Lunga. En stor majoritet av studenterna har klarat det nationella mästarprovet och många har startat egna företag efter examen. Utbildningen ca 30 studenter per år och Nikumbuke äger 13 trampsymaskiner.

Dataklass

Som en inkomstkälla till centret och som kompetensutveckling för den som har råd utbildar BM ungdomar och vuxna i grundläggande datorkunskaper. BM insett vikten av att ha datorkunskaper för att utveckla dig själv och ditt företag, så hon tog ett lån, tog en datakurs och började själv lära ut sina nyvunna kunskaper. Av de som gått Nikumbukes datakurs har flera fått jobb eller startat egna internetkaféer.

The Stars

The Stars är ett läxhjälps- och mentorprogram för flickor, 6-17 år, som träffas varje lördag mellan 9-12 i Lunga Lunga och Perani. Flickorna kommer från många olika grundskolor i regionen och får – tack vare BM extra undervisning i ämnen som matte, engelska och swahili. BM informerar om The Stars i skolorna och uppmuntrar Nikumbukes medlemmar att skicka sina döttrar. Förutom läxhjälp pratar BM med flickorna om barns och flickors rättigheter, hur man ska undvika sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter, delar ut menskoppar och bindor och undervisar i grundläggande hygien. Dessutom låter hon flickorna få leka och då väljer de ofta att spela fotboll.

Fotbollslaget

Fotboll är traditionellt en manlig sport i Kenya. Därför brukar BM låta The Stars spela fotboll när de träffas på lördagarna. Fotbollsintresserade studenter på University of Wisconsin lade grunden för Nikumbukes fotbollslag genom att anställa en tränare, köpa in bollar och träna flickor (och kvinnor) i fotbollens grunder. Nikumbukes fotbollslag tränar nu varje vecka och har framgångsrikt deltagit i lokala fotbollscuper.

Volontärer/mentorer

Nikumbuke samarbetare sedan många år med två svenska volontärorganisationer – Amzungo och Volontärresor. Organisationerna förmedlar regelbundet volontärer till Nikumbuke som deltar i centrets dagliga verksamhet. Volontärerna betalar för sitt uppehälle och arbetar oavlönat.