DONERA

Kedjereaktionen börjar nu
och den viktigaste länken är du.

From One to Another

From One to Another är en ideell, icke-vinstdrivande förening som arbetar för alla flickors
lika rätt till utbildning. Via stipendier till flickor, och kvinnocenter till deras mödrar,
bygger vi kapacitet, motivation och kunskap.

Verksamheten bygger på arbetsmodellen The Circle of Education som kvalitetssäkrar vårt arbete för att bygga hållbara samhällen kring våra stipendiater. En viktig byggsten är vårt partnerskap med den kenyanska NGO:n “Project Nikumbuke”. Med vår unika arbetsmetod och genom vårt samarbete med vår partnerorganisation, arbetar vi för tre av FNs Globala mål: minskad fattigdom, god utbildning för alla och jämställdhet.

Finansering
Arbetet finansieras genom donationer och sponsring från privata givare och företag. Som organisation tillhandahåller vi även vår kompetens och våra resurser för att bedriva opinionsbildning och för att säkerställa det långsiktiga arbetet såväl i Sverige som i Kenya.
Från 2012 till idag
Vår historia och den arbetsmodell vi har byggt upp sedan 2012 är grundad på ett väl utvecklat samarbete. Genom inflöde av idéer, kraft och ömsesidigt lärande från såväl oss som arbetar i ideellt i Sverige och från vår samarbetspartner Project Nikumbuke i Kenya, har vi utvecklats och expanderat för varje år som gått. För varje nytt mål som vi har uppnått, har vi dessutom blivit lite modigare och stoltare.
Hundratals årliga stipendier

Varje år delar vi ut gymnasiestipendier till flera hundra kenyanska flickor. Men vår arbetsmodell sträcker sig längre än så! Förutom själva stipendierna är vår strategi att skapa ett hållbart samhälle som omger flickorna. Det gör vi genom att inrätta kvinnocenter där mödrarna till flickorna kan mötas.

From One to Another sponsrar gymnasieflickor i Åk 2-4 med 2 000 kr/flicka/år (Motsvarar ca. 21-22 000 KSH). Stipendiet täcker ca 30 - 70% av årsavgiften beroende på vilken skola som väljs.
Mamma och/eller dotter måste vara medlem i ett From One to Another - anslutet community/kvinnocenter. Mamma/vårdnadshavare ska ha ett ID-kort.
Varje förälder är skyldig att tillse att deras dotter stannar i skolan under hela stipendieåret. Förälder åtar sig också att betala resterande skolavgift – mellanskillnaden mellan stipendiet och hela skolavgiften.
Flickan måste ha >240 i samlingsbetyg från grundskolan för att vara kvalificerad för stipendium.
Flickorna måste C- eller högre i samlingsbetyg från föregående årskurs i gymnasiet för att vara kvalificerad för stipendium nästkommande år.
20 etablerade kvinnocenter
I nuläget har vi 20 etablerade kvinnocenter i södra Kenya där flickornas mödrar möts en gång i veckan för att få utbildning av coacherna. Centren erbjuder stöd, vägledning och utbildning i läs- och skrivkunnighet, engelska, matematik, företagande och hälsa med mera. Vår tanke är att kunskapen förs från center till mor och från mor till dotter, för att de bägge sedan ska kunna ge tillbaka till sin familj och samhället. Med andra ord från From One to Another genom vår metod The Circle of Education.

Kunskapskedjan - så funkar det

Från From One to Another till coachen
I varje kvinnocenter som vi etablerat finns minst en coach. Vi ger kunskap och verktyg till coacherna på plats för att de sedan ska kunna bedriva undervisning av hög kvalitet.
Från coachen till mamman
I varje kvinnocenter möts ett hundratal kvinnor varje vecka under ledning av coachen. Coachen ger mamman stöd, kunskap och vägledning.
Från mamman till dottern
Genom kvinnocentret erbjuds mamman ett av From One to Another finansierat gymnasiestipendium för sin dotter. Utöver själva stipendiet, kan mamman även bidra med stöd och kunskap till sin dotter.
Från mamman till samhället
I kvinnocentret lär sig mamman förutom att läsa och skriva även om hälsa, företagande och om sina rättigheter. Med dessa kunskaper kan hon lyfta sin egen och sin familjs ställning i samhället och få en bättre möjlighet till högre inkomst.
Från dottern till samhället
Cirkeln sluts när flickor och kvinnor genom sin utbildning kan bidra till samhället i stort och till en mer hållbar samhällsutveckling.
From One To Another - Circle of Education

Circle of Education

Kunskap ger unga kvinnor kraft att själva råda över sitt öde, sin försörjning och sin familjebildning. Sprängkraften i den här kunskapskedjan förändrar samhällen från grunden och är motorn i vår verksamhet.

Att utbilda flickor lyfter hela samhällen ur fattigdom. Läs mer fakta från FN här.

Vår arbetsmodell The Circle of Education använder kunskapskedjan för att länka samman From One to Another och dig som stöttar oss med mammor och döttrar i våra projekt. Nästa länk i kedjan är att mammorna och döttrarna sprider kunskapens sprängkraft vidare ut till samhället.

I stora delar av världen saknar flertalet flickor den utbildning som är nyckeln till välstånd, rättvisa och säkerhet.
Våra projekt bygger på sprängkraften i kunskap och den positiva kedjereaktion som utbildning skapar.

Önskade samhällseffekter

From One to Another's verksamhet och strategi tar avstamp i FNs Globala mål, den så kallade Agenda 2030. 
Vi fokuserar på målen
Mål 1: minskad fattigdom
Mål 4: god utbildning för alla
Mål 5: jämställdhet
Agenda 2030 är en universell agenda som antogs i september 2015. Den bygger på 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Agendan är en uppmaning att utrota fattigdom, skydda planeten och se till att alla människor lever i fred och välstånd. För att de globala målen ska bli verklighet måste alla delar av samhället - såväl offentlig sektor och näringsliv som organisationer och enskilda individer delta! 

Utbildning, jämställdhet och ett liv utan fattigdom är grundläggande mänskliga rättigheter. Otaliga rapporter visar att utbildning av flickor är en av de främsta nycklarna för ökad jämställdhet. Ett mer jämställt samhälle lägger i sin tur grunden till minskad fattigdom. Därför är våra tre fokusområden intimt sammanflätade. Genom utbildning av flickor och kvinnor kan hela samhällen ta klivet ur fattigdom. På så vis kan vi genom vårt arbete med ditt stöd och The Circle of Education utgöra en liten, men nog så viktig, del av utvecklingen mot en mer hållbar värld.
Jämställdhet
Stärkta kvinnor & ökad jämställdhet i närsamhället
Högre utbildning
Fler kvinnor med högre utbildning när stipendiater går vidare till högskola & universitet
Stärkt ekonomi
Förbättrad ekonomi & anställningsbarhet hos stipendiater, medlemmar & närsamhällen
Förbättrad hälsa
Kvinnor med stärkt hälsa & kunskap om familjeplanering, samt allmänt välmående
Kunskap
Kunskap om språk, företagsekonomi, hälsa, datorer & rättigheter utvecklas
Gymnasieexamen
Gymnasieexamen stärker individer & skapar nya livsmöjligheter/val
Möjlighet att rösta
Stipendieprocessen kräver ett ID-kort som också är en förutsättning för att kunna rösta
Stärkta samhällen
Kvinnogrupper bygger ömsesidigt förtroende över stamgränser & lägger grunden för resilienta samhällen

Globala målen

En flicka i taget, från den ena till den andra, förbättrar vi världen tillsammans.
Vårt bidrag till målen är att verka för alla flickors lika rätt till utbildning. Genom gymnasiestipendier möjliggör vi den goda utbildning som leder till fler utbildade världsmedborgare och färre som lever i fattigdom. 
Det i sin tur leder till en bättre värld. Svårare än så behöver det inte vara. 

När du stöder From One to Another kan du vara trygg i att du och ditt företag gör världen lite bättre.
From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram